Slavcho Tomov Tomov, MD, PhD, DSc

Oncology, Surgery, Obstetrics and Gynecology

MedicalUniversity – Pleven, 1 Sv. Kliment Ohridski Str.; 5800 Pleven; Bulgaria;

Tel. +359 64 800 728